29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan devlet üniversitesidir.

Misyonu
Üniversitemiz evrensel değerler ışığında, ülkemizin kalkınmasına yönelik olarak; insani değerlere saygılı, sosyal yönü gelişmiş, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilgiyi etkin ve yaygın kullanabilen, araştırmacı, girişimci, katılımcı ve yurtsever bireyler yetiştirmeyi amaçlayan “çağdaş eğitim yuvası” dır.

Vizyonu
Bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar, geniş bir yelpazede araştırma, yayım, öğretim ve danışmanlık hizmetleriyle, ulusal ve uluslararası konularda rekabet edebilen, mühendislik alanında öne çıkan; sosyal, sanatsal ve kültürel değerleri yaşatma ve geliştirme konusunda öncü olan, saygın, tercih edilen bir üniversite olmaktır.

Değerleri
*İnsan hakları ve demokrasi
*Etik değerler
*Sosyal sorumluluk
*Katılımcı yönetim
*KurumsallaĢma
*Saydamlık
*Yenilikçilik
*Sürekli geliĢme
*Hayat boyu öğrenme
*Kaliteye önem verme
*GiriĢimcilik
*İstikrarlı yönetim
*Öğrenci odaklılık
*ÇağdaĢ eğitim
*BaĢarı odaklılık
*Vizyonun paylaĢılması