Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerine hizmet amacıyla misafirhane, lokal açmak, dernek faaliyetlerini yurt düzeyinde yürütmek, uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde işbirliğine girmek, kamuya ve özel sektöre özel kalem, sekreterya, protokol ve halkla ilişkiler hizmetleriyle ilgili olarak nitelikli personel yetiştirmek, bilgilendirmek ve eğitmek üzere seminerler, kurslar, paneller ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

FAALİYETLER

a) Üyelerin personel hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak, maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının modern yönetim ilkeleri ile hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak.

b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yaparak ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak.

c) Dernek üyelerinin, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüketim, kredi ve yapı kooperatif kurulması için yardımcı olur, ayrıca, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

d) Üyelerin mesleki bilgilerini yeterliliklerini artırıcı derneğin amacıyla ilgili kamu ve özel sektörde özel kalem müdürlüğü, sekretarya, protokol ve halkla ilişkiler hizmetleriyle ilgili olarak nitelikli personel yetiştirmek, bilgilendirmek ve eğitmek üzere seminerler, kurslar, paneller, konferanslar, açıkoturumlar ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

e) Mesleki alanlara giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve çalışmaları yapmak, görüş ve önerileri hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.

f) Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun yayım yapmak.

g) Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak.

h) Üyelerin, eğlenme, dinlenme, gezi ve barınma gibi sosyal ihtiyaç ve isteklerini imkanlar dahilinde sağlamak.

ı) Üyelerin spor yapmasına ve sporun her alanında gelişmesine yardımcı olmak.

i) Öğrencilerin eğitim, öğretim, araç ve malzemeleri ile giyim kuşam gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik burs vermek ve sağlamak.

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğu zaman taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletebilmek ve inşaat yapmak.

k) Derneğin amacına uygun konularda hür türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, sonuçlarını üyelerine ve kamuoyuna yansıtmak.

m) Derneğimiz üyelerine ihtiyaç halinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

n) Dernek amaçlarını yerine getirirken eş değer (aynı hizmetleri gören) derneklerle veya vakıflarla işbirliği yapmak.

o) Uluslararası etkinliklerde bulunmak ve temsilci veya temsilciler göndermek, bilgi ve görgü amaçlı yurtdışı geziler düzenlemek.

ö) Yolsuzluklar ve usulsüzlüklere duyarlı olmak, her türlü risklere karşı önlem bilincinin bütün toplum kesimlerinde yaygınlaşması için uğraş vermek, anketler düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, olumlu girişimleri desteklemek, çözüm önerileri geliştirmek, üyeleri, kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmek.

p) Derneğin amacına uygun olarak Avrupa Birliği ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere projeler hazırlamak, sunmak ve üyelerin istifadesini sağlamak.

r) Dernek, Yardım Toplama Kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve şartlı-şartsız bağış alır ve verir, şartlı veya şartsız vasiyetleri kabul eder.

s) Derneğin amacını gerçekleştirmek için dernekler yasasına ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan etkinliklerde bulunmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturmak.

t) Derneğin amaç ve hizmet konularına yönelik gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, federasyon ve vakıflar kurmak.