Mustafa Kemal Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 10 Aralık 1992

Üniversite 10.11.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunun 25’inci ve 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek-17 Maddesiyle ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur.

Misyonu

Mustafa Kemal Üniversitesi, çağdaş gelişmeleri izleyerek, insanlık için yararlı bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, yaratıcı, girişimci, yarışmacı, sorgulayıcı bireyler yetiştirerek ülkenin önceliklerine göre üreten ve ürettiklerini topluma uyarlayabilen, evrensel değerleri, bölgesel ve ulusal değerlerle örtüştürebilmeyi ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi görev edinmiştir.

Vizyonu

Evrensel değerleri benimseyen, toplumla bütünleşen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan, sürekli gelişmeyi hedefleyen, yenilikçi yöntemleri uygulayan, bunları yaşam boyu kullanma becerisi gösteren çağdaş bireyler yetiştiren, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.