Unvan

Edebiyatçı

Doğum Tarihi

1075

Ölüm Tarihi

1143

7654

kez görüntülendi

Zemahşeri Kimdir?

Eserlerinden önemlileri:
1- Esâsu’l-Belâğa: Zemahşerî’nin, kelimelerin ilk harflerine göre (o zamana kadar te’lif edilen sözlüklerde bu sistematiği görmek mümkün değildi. Alfabetik olanlar da kelimelerin son harflerine göre sıraya konulmuştu) alfabetik olarak hazırladığı Arapça bir sözlüktür. O’nun, Arapçaya ne kadar hâkim olduğunu gösteren eseridir. Kelimelerin lüğâvî ve mecâzî manaları verilirken eski Arap şiirinde,n bolca istifade edilmiş, ancak bu şiirlerin sahiplerine nadiren işaret edilmiştir.
2- A’cebu’l-Ucâb fi Şerhi Lâmiyyeri’l-Arab: eş-Şenferî İbnü’l-Evs İbnü’l-Hacer’in Lâmiyyetu’l-Arab adlı eserinin (Kâtib Çelebi, Keşşfu’z-Zunûn, İstanbul 1971, II, 1539) şerhidir. Eser sadece lüğât, müfredât ve nahiv yönünden şerhedilmiş, belâğat konularına girilmemiştir. İlk baskısı İstanbul’da yapılan eser daha sonra Kahire’de (1324) neşredilmiştir.
3- el-Mufassal: Arap dili gramerine dair bu eseri Zemahşerî, 1119-1121 yılları arasında yazmıştır. Eser dört bölümden oluşur. Bölümler sırasıyla isim, fiil, harf (edatlar) ve müşterek lafızlara tahsis edilmiştir. Eserde anlatılan konular Kur’ân, Hadis, Arap şiir ve nesrinden bolca örneklendirilmiştir. Zemahşerî’nin bu eseri dilciler tarafından büyük itibar görmüş, bir çok şerh ve hâşiyesi yapılmıştır. Bunların en meşhuru Muvaffakuddîn Ebu’l-Bakâ Yaîş İbn Ali el-Halebî (ö. 643/1245)’nin şerhidir ve 18821886’da Leipziğ’de neşredilmiştir. Bunun dışında İ’râbu’l-Kur’ân adlı eserin müellifi el-Ukberî (ö. 616/1219)’nin ve İbnu’l-Hâcib (ö. 646/1248)’in de el-İzâh adında şerhleri vardır.
4- el-Enmûzec: el-Mufassal adlı kitabından kısaltarak yazdığı bu eseri Arap dili nahvi hakkındadır ve 1979-80’de Beyrut’ta neşredilmiştir.
5- Ruûsü’l-Mesâil: Hanefî ve Şâfiî mezhepleri arasında ihtilâflı olan fakhî konuları ihtiva eder. 1987 yılında Abdullah Nezîr Ahmed tarafından bir cilt halinde tahkikli bir neşri yapılmıştır.
6- el-Fâik fi Garîbi’l-Hadîs: Alfabetik ve geniş bir hadis lüğâtidir. Hadislerde geçen garîb kelimeleri izah eder. Haydarabad ve Kahire’de (1364) basılmıştır.
7- el-Keşaf fı Kırâât

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7