Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1976

Şehir

Bayburt

Ülke

Türkiye

1809

kez görüntülendi

Yunus Özger Kimdir?

1976’da Bayburt’ta doğdu. İlk ve Orta ve Lise öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. Adı geçen bölümden 1997 yılında birincilikle mezun oldu. 1997’de Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı.

2001 yılında “Temettuat Defterlerine Göre Bayburt ve Köylerinin Sosyal ve Ekonomik Durumu” adlı çalışma ile Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora programını kazandı ve bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına dahil oldu. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı.

2007 yılında Prof.Dr. Selçuk GÜNAY danışmanlığında “ XIX. Yüzyılda Bayburt ” konulu çalışması ile doktor unvanı aldı. 2007 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı, 7 Aralık 2012’de Yakınçağ Tarihi Doçenti unvanı aldı. Halen Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görevini sürdürmektedir.

ESERLER LİSTESİ

A- YAYINLANMIŞ KİTAPLAR ve KİTAPTA BÖLÜMLER

1-Yunus ÖZGER; 1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmaları, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007.

2-Yunus ÖZGER; XIX. Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı), IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008.

3-Yunus ÖZGER; Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Yozgatlı Devlet Adamları, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2010.

4- Yunus Özger; Osmanlı Ordusunda Emeklilik Sistemi ve Askerî Tekaüd Sandığı (1865-1923), IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2011.

A-1- KİTAPTA BÖLÜM

1- Yunus ÖZGER, Ermeni Çete Reisi Arşak’ın Çetecilik Faaliyetleri ve Aşiret Reislerinden Eyüp Paşa’ya Mektubu, Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009.

2- Yunus Özger; “ II. Abdülhamit Devrinde Bürokraside Görev Alan Yahudi Memurlar”, Türk Sosyal ve Siyasi Hayatında Yahudiler, Editörler, İ.Erdal; Y.Özger, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul 2011.

B. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. Yunus Özger; “Mısır’ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit’e Sunulan Bir Layiha”, History Studies Ortadoğu Özel Sayısı/Middle East Special Issue, Samsun 2010, ss.301-323.

2. Yunus Özger; “Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo-Kültürel Durumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, cilt 4, sayı 16, Ordu 2011, ss.381-401.

3. Yunus Özger; “Sultan Abdülmecid’in Cezâyir-i Bahr-i Sefîd (Akdeniz Adaları) Gezisi (1 Haziran 1850-24 Haziran 1850)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı 193, Ağustos 2011, İstanbul 2011, ss. 121-.145.

4.Yunus Özger; “Yusuf Ziya Yozgadî ve Temaşâ‐yı Celâl‐i Hüdâ Adlı Eseri”, Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, cilt 7, sayı 28, Ankara 2011, ss. 115-151.

5. Yunus Özger;, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekaüt Kanunnamesinin Tahlili”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 30, Konya 2011, ss.201-237.

6. Yunus Özger; Erzurum Valisi Mehmed Emin (Yurdakul) Bey’in Erzurum Vilayeti’nin İhtiyaçları ve Gelişmesine Ait Layihası, Atatürk Dergisi- Journal of Atatürk (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü), cilt V, sayı 2, Temmuz 2006, Erzurum 2006, s.115-149.

7. Yunus Özger; “Tanzimat Öncesi Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı (1251/1835 Tarihli Nüfus Yoklama Defterine Göre)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 29, Erzurum 2006, ss.239-266.

8. YunusÖzger; Sadrazam Kara İbrahim Paşa Vakıfları, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt XXIII, sayı 2, İzmir 2008, ss.109-150.

9. Yunus Özger; “Bayburtlu Şair Zihnî’nin Ölümü ve Tereke Defteri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 26, Erzurum 2004, ss.211-225.

10. Yunus Özger; “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Tercan ve Köylerinin Demografik Yapısı (1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre), Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 10, sayı 2, Erzincan 2008, ss.59-75.

11.Yunus Özger; “XIX. Yüzyıl Ortalarında İspir Kazasında Vakıflar (Evkâf Nezareti Defterlerine Göre) ” Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi (Journal of the Black Sea Studies), cilt 6, sayı 21, Ankara 2009, ss.31-49.

12. Yunus Özger;“ XIX. Yüzyılda Tortum’un Nüfus Durumu”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 8, Sayı 2, Erzurum 2006, ss.113-128.

13. Yunus Özger; “Trabzon Valisi Hazinedârzâde Süleyman Paşa’nın Muhallefâtı”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi (International Journal of Black Studies), Bahar 2007, sayı 2, Trabzon 2007, ss.93-123.

14. Yunus Özger; “Akkoyunlu Dönemi Eseri Olarak Bilinen Bir Osmanlı Camii”, OTAM, sayı 21, Ankara 2009, ss.69-80.

15. Yunus Özger; “XIX. Yüzyıl Sonlarında Meydana Gelen Kuraklık ve Kıtlık Hadisesi ile Bunun Sosyo-Ekonomik Sonuçları”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, cilt 5, sayı 19, Ankara 2008, ss.87-98.

16. Yunus Özger; “Akkoyunlu Kutlu Bey Vakfının XIX. Yüzyıldaki Durumu”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sayı 33, Erzurum 2007, ss.227-240.