Unvan

Doktor

Doğum Tarihi

1962

Şehir

Trabzon

Ülke

Türkiye

1510

kez görüntülendi

Erdal Kalcı Kimdir?

1962 yılında Trabzon da doğdu. İlk, orta ve liseyi Trabzon da bitirdikten sonra 1980 yılında GATA Tıp Fakültesine başladı. 1986 yılında mezun oldu. Daha sonra GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Anabilim Dalında Üroloji ihtisasını tamamladı.

Avrupa Üroloji Derneği’nce (EAU-ESU) düzenlenen Ürolojik Laparoskopik Cerrahi, Ürolojik Endoskopik Cerrahi kursları ile Mikrocerrahi, Temel ve İleri Acil Yardım, Üroonkoloji (Ürolojik Kanser), Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp Bebek – Mikroenjeksiyon), Havacılık ve Uzay Hekimliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği kurslarını başarı ile tamamladı. Ayrıca Üroloji alanında düzenlenmiş birçok ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve konferanslara konuşmacı veya dinleyici olarak katıldı. Birçok ulusal ve uluslarası dergilerde üroloji alanında bilimsel makaleleri yayınlandı.

Türk Tabibler Birliği, Türk Androloji Derneği. Ürolojik Cerrahi Derneği ve Türk Üroloji Derneğine üyedir. Üroloji Yeterlilik Kurulu’nca verilen Üroloji Yeterlilik Belgesi (Board of Urology) sahibidir.

2006 yılında Balıkesir Asker Hastanesinden emekliye ayrılan Ürolog operatör Doktor Erdal KALCI halen Balıkesir’de Üroloji uzmanı olarak görev yapmakta.

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri

Baykal, K., Y. Önol, C. İşeri, E. Kalcı, E. Kızılkaya, D. Erden, ”Diagnosis and treatment in renal hydatid disease: presentation of four cases”, International Journal of Urology, 3-497-500, 1996

Kadir BAYKAL,M.D., Şükrü YILDIRIM,M.D., Haluk ÜNAL,M.D., Erdal KALCI, M.D., Selami ALBAYRAK,M.D., Hakan CİNGİL,M.D., Yavuz ÖNOL,M.D, ; ”Metastasis of Prostate Adenocarcinoma to testis” International Journal of Urology 4: 104-105, 1997

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri

Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , Ş. Yıldırım, H. İnal , Y. Önol , ”Prostat kanserinde patolojik evre ile klinik evre, PSA, Gleason Grade arasındaki ilişki:GATA Haydarpaşa Deneyimleri” , Türk Üroloji Dergisi, 21:206 – 211, 1995

Baykal K., S. Albayrak , E. Kalcı , H.Baloğlu , B. Özbilek , Y. Önol , ”Prostat kanserinde düşük evrelendirme sorunu ve patolojik evre C ve D1 olgulara yaklaşım: GATA Haydarpaşa deneyimleri”, Üroloji Bülteni, 7:17-20, 1996

Önol. Y., K. Baykal, S. Albayrak, H. İnal, E. Kalcı, C. Şahin ve T. Şenkul, ”Tek fonksiyone böbrekte gelişen renal hücreli kanser olgusu nedeniyle renal hücreli kanserlerde zorunlu nefron koruyucu cerrahinin gözden geçirilmesi”, Türk Üroloji Dergisi, 21, 384-388, 1995

Önol, Y., S. Albayrak, K. Baykal, E. Kalcı, C. Şahin, H. İnal ve T. Şenkul , ”Radikal retropubik prostatektominin Türkiye’deki ilk 5 yıl sonuçları”, Üroloji Bülteni, 7: 87-91, 1996

Baykal, K., Y. Önol, S. Albayrak, E. Kalcı, H. İnal ve T. Şenkul, ”Apendektomiye bağlı üreteral travma ve ileal üreter ile onarımı: Bir olgu sunumu”, Üroloji Bülteni, 7, 125- 127, 1996

Baykal K., A. Öztürk , E. Kızılkaya , H. İnal , E. Kalcı , K. Dursun , Y. Önol, ”Testiküler lenfoma: 3 vaka sunumu” , Türk Üroloji Dergisi, 22 : 201-205, 1996

Baloğlu H., K. Baykal ,C. İşeri , E. Kalcı , D. Demirel , D. Erden , Ç. Harmankaya, ”Hormonal tedaviye yanıt veren ileri evre prostat adenokarsinomlu olgularda lokal histolojik yanıtın irdelenmesi” , Üroloji Bülteni 8:206-210, 1997

Baykal K., E. Kalcı, H. Baloğlu, C. İşeri, K. Dursun, D. Demirel, D. Erden, Ç. Harmankaya, ”Radikal prostatektomi

sonrası izlenen rekürrenslerin çok parametreli irdelenmesi.” , Türk Üroloji Dergisi 23:144-150, 1997

Baykal K., E. Kalcı , H. Baloğlu , C. İşeri , K. Dursun , D. Erden , Ç. Harmankaya, ”Prostat kanserinde serum PSA seviyesinin tümörün neovaskülarizasyonu ve damar invazyonu ile ilişkisi.” , Üroloji Bülteni 8:137-140, 1997

Uluslararası Kongrelerdeki Bildirileri

S. Albayrak MD., Y. Önol MD., M. Saraçoğlu MD., C. İşeri MD., K. Baykal MD., E. Kalcı MD.,THE DIAGNOSTIC VALUE OF THE SELECTIVE NEUROPHYSIOLOGIC TESTING (BCR’S AND PEP’S) IN EVALUATION OF IMPOTENT PATIENTS: THE RESULTS OF 64 PATIENTS, 29. International Congress of Military Medicine 18-25 September 1993 Istanbul-TURKEY

K. Baykal, C. İşeri, C. Şahin, E.Kalcı, B. Özbilek, D. Erden, Interferon Therapy In Mumps Orchitis: Comparing With Classic Theraphy Precedure, 1st Congress of Balkan Military Medical Commitee 6-8 May, 1996 Istanbul-TURKEY

Lt.Col. Ahmet NAS MD, Lt.Col. Cengizhan YIGITLER MD, Col. Erdal KALCI MD.A SIMPLE MODIFICATION OF ”WHOOSH” TECHNIQUE FOR CAUDAL ANAESTHESIA, 10th Congress of Balkan Military Medical Commiteee 2-6 October 2005 Varna- BULGARIA

Ulusal Kongrelerdeki Bildirileri

Baykal K., Özbilek B., İşeri C., Albayrak S., Kalcı E., Erden D., Posterior Üretra Yaralanmalarında Yaklaşım, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

Yıldırım Ş., Uçmaklı E., Baykal K., Baloğlu H., Ersal Y., Çermik H., Kalcı E., Öztek İ., Prostat Kanserinde İğne Biyopsisi Ve Radikal Prostatektomi Materyalinin Grade Ve Patolojik Evre Açısından Karşılaştırılması, XII. Askeri Tıp Kongresi 9-10 Mayıs 1996 İstanbul

H. Baloğlu, C. İşeri, K. Baykal, E. Kalcı, D. Erden, İ. Öztek, Ç. Harmankaya, Hormonal tedaviye Klinik Yanıt Veren İleri Evre Prostat Adenokarsinomlu Olgularda Lokal Histopatolojik Yanıtın İrdelenmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

E. Kalcı, C. İşeri, H. Baloğlu, K. Baykal, İ. Öztek, D. Erden, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Tümör Histolojisinin Çok Yönlü Görüntü Analizi İle Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

K. Baykal, C. İşeri, E. Kalcı, H. Baloğlu, D. Erden, Y. Önol, Ç. Harmankaya, Prostat Adenokarsinomlu Hastalarda Serum PSA Düzeyi ile Tümörün Neovaskülarizasyon Ve Damar İçi İnvazyonu İlişkisi, 14. Ulusal Üroloji Kongresi 20-23 Ekim 1996 Marmaris

C. Yiğitler, Ş. Bal, M. Gündüz, E. Kalcı, Askeri Yüksek Okullara müracaat Eden Genç Erişkinlerde İnguinoskrotal Patoloji Sıklığı, Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006 Antalya

C. Yiğitler, A. Nas, E. Kalcı, Kaudal anestezide “Whoosh” tekniğinin basit bir modifikasyonu, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs – 2 Haziran 2006 Ankara

C. Yiğitler , E. Şilit, E. Kalcı, M. Gündüz, Ş. Bal, A.Ş. Alpay, Bir grup askeri öğrenci adayı arasında inguinoskrotal patolojilerin prevalansı, 15nci Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs – 2 Haziran 2006 Ankara

Şen B., Şahin C., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Alp B. F., Erişkin Yaş Üretral Fistüllü Olgularda Lokal Anestezi Altında kateterli Ve Katetersiz Fistül Onarımının Sonuçları, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Erişkin Yaş Grubu Primer Ve Sekonder Hipospadiaslarda TIPU: 100 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Adolesan Ele Gelmeyen Testis : Laparoskopi Her Zaman Gereklimi? 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya

Şahin C., Şen B., Yakut G., Adayener C., Kalcı E., Uzun Üretral darlıklarda Ve Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Disdtal Sirküler FasyokutanözPenil Flep Kullanımı: Video Sunumu, 19. Ulusal Üroloji Kongresi 10-15 Haziran 2006 Antalya