TSK Dayanışma Vakfı

Kuruluş Tarihi: 28 Aralık 1999

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar arasındaki mevcut Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Sistemi, TSK Dayanışma Vakfı kurulmadan önce Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardım ve Moral Sandıkları yoluyla yürütülmüştür.

1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depremi sonucunda; vefat eden veya malul olan, Hizmet yılı itibariyle de sosyal güvence haklarını elde edememiş genç rütbeli Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli sayısının çokluğu karşısında, söz konusu mevcut Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma sisteminin yetersiz kaldığı görülmüştür.

Bunun üzerine; Genelkurmay Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan çalışmalar sonunda, özellikle 10 (on) yıldan az hizmeti olan personelden, görev esnasında veya görev dışında vefat edenlerin Eş, Çocuk, Anne ve Babaları ile malul olanların kendilerine yardım edebilmek için daha sistemli bir kurumsal yapının oluşturulması gereği ortaya çıkmış bu maksatla söz konusu Sosyal Yardım ve Moral Sandıkları lağv edilerek yerine 28 ARALIK 1999 tarihinde TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI kurulmuştur.

Vakfın kuruluşu, ANKARA 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.12.1999 tarih ve E:1999/772, K:1999/803 Sayılı Kararı ile tescil edilmiş ve 30/31 ARALIK 1999 tarih ve 23922/29923 Sayılı Resmi Gazetelerle Yayınlanarak kamu oyuna duyurulmuştur. Vakıf 01 OCAK 2000 tarihinden itibaren faaliyetine başlamıştır.

01 Ocak 2000 tarihinden itibaren faaliyetine başlayan TSK Dayanışma Vakfı’nın Gayesi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmette bulundukları süre içinde; yıllık katkı paylarını yardım yapılmasını gerektiren risklerden biri gerçekleşmeden önce ve olayın gerçekleştiği katkı payı dönemi içinde ödemek koşulu ile dayanışmaya katılanlardan vefat edenlerin eş, çocuk, ana ve babaları ile malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamaktır. Silahlı Kuvvetlerden ayrıldığında Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsamı dışında kalan personel öncelikli olmak üzere yukarıda belirtilen statüdeki personele değişik oranlarda yardım yapılır.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görevde olanlara Vakfın imkânları ve ekonomik durumuna bağlı olarak hukuki destek sağlamak ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde destek olmak maksadıyla maddi yardım yapılabilir.
Yapılacak yardımların miktar, usul ve esasları Mütevelli Heyetince kabul edilecek Yönetmelikle belirlenir.