İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı

Kuruluş Tarihi: 26 Ocak 1997

Birey ve toplumun ruh ve genel sağlığının korunması amacıyla 26 Ocak 1997 tarihinde kurulmuştur.

Faaliyetleri;

*Bireyin ruh ve beden sağlığı konusunda halkımızın bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,
*Konularında uzman kişilerin çalışmalarını değerlendirmek, farklı platformlarda topluma sunmak,
*Koruyucu hekimlik anlayış ve çalışmalarının yerleşmesine katkıda bulunmak,
*Uzman hekimlerimiz ve diğer sağlık personelinin vakıf çatısı altında toplanmasını sağlayarak faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaca göre klinik, poliklinik, hastane kurulmasını sağlamak,
*Vakfın amacına uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak,
*Bilimsel kurs, toplantı, seminer, konferans, kongreler, paneller, açık oturumlar, yarışma gibi ilmi etkinlikler yapmak ve bu konularda uluslar arası ilişki ve faaliyetlerde bulunmak,
*Mesleki görgü ve bilgileri artırmak için yurt dışına öğrenci, bilim adamı ve uzman göndermek,
*Eğitim Merkezi, araştırma merkezi, meslek yüksekokulu ve Yüksek Öğretim kurumlarını oluşturmak, Üniversite kurmak, Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enstitü, Konservatuar, İlköğretim, lise, akademi ve Meslek okulları kurmak, açmak ve işletmek ve bu kuruluşlara ortak olmak, bu okul ve Eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere pansiyon, yurt, misafirhane, kreş, çocuk yuvası, spor vesair sosyal tesislerini kurmak ve işletmek.
*Lokal, misafirhane, kamp, dinlenme tesisi gibi tesisler yapmak, kiralamak, ortak olmak veya işletmek,
*Gazete, dergi, bülten çıkarmak; video, radyo, TV programları yapmak; İnternet ortamından yararlanmak, vakfın amaçlarına uygun yazılım, CD, DVD gibi yazılı ve görsel çalışmalarda bulunmak,
*Kültürümüzü koruyarak çağdaşlaşmayı amaçlamak, yerel değerlerle evrensel değerleri dengeleyerek toplumun mutluluğuna çalışmak,
*Halkımızın, öğrencilerimizin, bilim adamlarımızın ve özellikle sağlık personelinin Dünya bilgi birikimine ulaşmasını ve faydalanmasını sağlamak, yeni bilgilerin en hızlı ve doğru şekilde ülkemize ulaşmasına yardım etmek,
*Toplumsal ve ahlaki değerleri korumak, insanlar arasındaki iletişimi, dayanışmayı gerçekleştirmek, aile yapısının korunması ile ilgili sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık ve eğitim konularında faaliyette bulunmak ve mevcut faaliyetleri desteklemek, bilimsel çalışmalar yapmak,
*Ana amaç İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde açıkça belirtilen ve Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
*Türk toplumunda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıklı bir şekilde geliştirmek ve bu konuda görülen eksiklikleri gidermek maksadıyla öğrencilerinin eğitim, öğretim ve barınmalarını temin etmek, burs sağlamak, bu nitelikler haiz kişilere maddi destekte bulunmaktır.