Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı tarafından 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair, 4142 sayılı Kanun ile 05.06.1996 tarihinde kuruldu.

Fatih Üniversitesi, ülke kalkınmasında büyük bir öneme sahip olan bilim ve teknolojinin öğretimi ve bu alandaki çalışmaların desteklenmesi amacıyla kurulmuştur.

Yetişmiş insan gücünün idame edilmesi, bilgiye hızlı ve kolay ulaşılması amacıyla fen bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimlerde gençlerimize çağdaş eğitim imkânı sunulmaya çalışılmaktadır.

Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında bilgi ve teknoloji üretimine ağırlık verilerek gençlerin üretken olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal bilimlerde, önümüzdeki yüz yılın muhtemel sosyal problemlerini tespit ederek bu problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapacak bilim adamları yetiştirilmesi benimsenmiştir.

Sağlık alanında açılan eğitim kurumlarında bilimsel çalışmaların yanı sıra ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Fatih Üniversitesi, Türkiye’nin; Atatürk’ün koyduğu ‘Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması’ hedefine ulaşması ve modern dünyada yerini alabilmesi için Atatürk’ün umut bağladığı, Türkiye’yi emanet ettiği Türk gençliğinin Atatürkçü düşünce doğrultusunda yetişmesi ve hareket etmesi için her türlü bilimsel faaliyete önem vermektedir. Bu doğrultuda ülkemizin iç ve dış güvenliği, millî menfaatlerimiz ve cumhuriyetimizin vazgeçilmez ilkelerini konu alan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılacak, tezler yayımlanacaktır. Özellikle ülkemizin dış politikası, Avrasya, Balkanlar ve Orta Doğu ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda, Türk tarihi tezi bilimsel verilerle desteklenecektir.

Yurt dışına yönelen öğretim elemanlarını ve öğrencileri ülkemizdeki çağdaş bilim ortamlarına çekerek beyin göçünü durdurmak, böylece genç bilim adamlarının arzuladığı eğitim ve araştırma ortamlarını oluşturmak, Üniversite ana hedefleri arasındadır.

Fatih Üniversitesi, lisansüstü programları ile bilim adamı yetiştirme konusuna büyük önem vermektedir. Tamamına yakını burslu lisansüstü eğitim öğrencilerine sağladığımız eğitim ve araştırma imkânları, ülkemizde bu alandaki boşluğu dolduracak niteliktedir. Bu programda yetişen nitelikli öğretim elemanlarının Türk yükseköğretimine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Üniversite vizyonu, uygulama ve kurama yönelik eğitim öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, küresel yaklaşımı yerel açıdan esas alan faaliyetleri ile bilimsel alanda örnek bir üniversite olmaktır.

Üniversite misyonu bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, disiplinlerarası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.