İlgili Kişiler

Hakkında

16 Mayıs 2011 tarihinde bağımsız bir enstitü olarak çalışmalar yapmak üzere Orhan Samast öncülüğünde kurulmuştur. Türkiye’de alanında kurulmuş ilk Enstitüdür.

İtibar yönetimi konusunda bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, ulusal ve evrensel değerlere sahip, itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplum meydana getirmek üzere kamu yararına faaliyet gösteren kuruluş olmak amacı ile kurulmuştur. Vizyonu, itibar yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir ve etkin bir kuruluş olmaktır.

Enstitü, itibar kavramının bireyler ve kurumların toplumsal konumu ve ilişkilerinin sürdürülebilirliği açısından en değerli varlıklarından biri olduğu gerçeğinden hareketle faaliyetlerini aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür:

* Daha itibarlı birey, topluluk, kuruluş ve kurumlardan oluşan toplumsal, ulusal ve evrensel yapıların oluşturulmasına katkı sağlar.

* Faaliyet alanları ve öncelikleri çerçevesinde farkındalık çalışmaları yapar, kamuoyu oluşturur.

* Geleceğin itibarlı toplum liderlerini yetiştirmeye katkıda bulunur.

* Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterir, uluslararası işbirliklerini destekler.

* Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasında dayanışmayı, işbirliğini ve ortaklığı destekler.

* Gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler ve toplumdaki dezavantajlı grupların Enstitü faaliyetlerinde katılımcılık prensibi çerçevesinde faaliyetlere katılımcı ve yararlanıcı olarak yer almalarını öncelikli olarak destekler ve özel önem atfeder.

* Toplumsal katılımcılığı ve bireysel yetkinliklerin gelişmesini destekler“Kurumsal vatandaşlık” kavramı çerçevesinde, Enstitü; kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlâk standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaları, çevreye verebilecekleri zararları en aza indirgemeleri, faaliyetlerinin içinde yaşanılan dünyayı, sivil toplum örgütlerini ve kamuyu da etkilediğinin ve tüm bu sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde çalışma gereğinin bilincinde olmaları konusunda destekler ve bu kapsamda etkin bir “kurumsal vatandaşlık” bilincinin oluşturulmasını ve şeffaflığı destekler.

* Üyelerinin haklarını korur, refahını artırır, eğitim ve gelişimlerine katkı sağlar. Bireysel ve kurumsal itibar yönetimi alanlarında ve bu alanların doğal, tamamlayıcı ve ayrılmaz bileşenleri olan halkla ilişkiler, iletişim, etik, marka-patent, reklamcılık, medya, insan kaynakları, kariyer, kamuoyu araştırmaları, danışmanlık, strateji, uluslararası ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, internet, sosyal ağlar, kurumsal vatandaşlık, çevrenin korunması, risk yönetimi, yönetişim, girişimcilik ve liderlik konularında faaliyetler gerçekleştirir.Yürütülen faaliyetlerde gençlerin, kadınların, çocukların, engellilerin ve toplumdaki tüm dezavantajlı grupların katılımcı ve faydalanıcı olarak yer almasına özel önem verir.

Bu çerçevede;

1. Bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı faaliyetler yürütür (kurs ve sertifika programları düzenlemek, elektronik ve basılı yayınlar yapmak, panel, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinlikler).

2. Ülkemizde idari, teknik ve insan kaynakları kapasitesinin artırılabilmesi için faaliyetler yürütür (eğitim programları düzenleme, akademi oluşturma, inceleme-araştırma desteği sağlama, burs verme, internet siteleri oluşturma ve yayınlama, laboratuvar vb tesisler kurma ve işletme).

3. Mevzuat, standart ve rehber hazırlama gibi faaliyetlere etkin olarak katılır, katkı sağlar, gelişmeleri izler ve bu gelişmelere bağlı olarak gereken her türlü çalışmayı yapar.

4. Kamuoyu araştırmaları ve anketler yapar.

5. Ödül törenleri düzenler.

6. Paydaşlarla birlikte projeler gerçekleştirir.

7. Danışmanlık, bilirkişilik ve hakemlik yapar.

İtibar Enstitüsü Web Sitesi: www.iye.org.tr