yusuf-halacoglu

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

10 Mayıs 1949

Şehir

Adana

Burç

Boğa boga

32365

kez görüntülendi

Yusuf Halaçoğlu Kimdir?

34- “Ardahan”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 350.

35- “Asir”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 482-484.

36- “At”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 28-31.

37- “Bagras”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 450-451.

38- “Bağdad”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 433-437.

39- “Kosova Savaşı”, I. Kosova Zaferinin 600. Yıldönümü Sempozyumu , 26 Nisan 1989, Ankara 1992, s. 29-33.

40- “Basra”, DİA, V, İstanbul 1992, s. 112-114.

41- “Başhalife”, DİA, V, İstanbul 1992, s. 130.

42- “Batı Trakya”, DİA, V, İstanbul 1992, s. 144-147.

43- “Bayram Paşa”, DİA, V, İstanbul 1992, s. 266-267.

44- “Belen”, DİA, V, İstanbul 1992, s. 403-404.

45- “Bulgaristan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 396-399.

46- “Cebel-i Bereket”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186.

47- “Cerrah Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 415.

48- “Cevdet Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 443-450.

49- “Cisr-i Mustafa Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 33-34.

50- “Cürm ü Cinayet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 138-139.

51- “Çirmen”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 341-342.

52- “Les récents développements Archivistiques en Turquie et les archives Ottomanes”, Les Villes Arabes, La Demographie Historique et la Mer Rouge a l’Epoque Ottoman, Actes du le Symposium İnternational d’Etudes Ottomanes, Tunus-Zaghouan 1994, s. 67-72.

53- “Klâsik Dönemde Osmanlılarda Haberleşme ve Yol Sistemi”, Çağını Yakalayan Osmanlı, Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, İstanbul 1995, s. 13-21.

54- “Fatih Devri’nde Osmanlı Devleti’nde Sosyal Hayat”, İstanbul Armağanı, Fetih ve Fatih, İstanbul 1995, s. 91-103.

55- “Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrâk, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 139-146 (26 Belge ile birlikte) ; Aynı makale ingilizcesi : “The Evaluation of the Words Türk-Etrâk, Kürd-Ekrad as the Appear in the Ottoman Documents”, Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 147-154.

56- “Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları”, Nevruz ve Renkler, Türk Dünyasında Nevruz İkinci Bilgi şöleni Bildirileri (Ankara, 19-21 Mart 1996), Ankara 1996, s. 183-188.

57- “Sosyal ve Kültürel Yapılanma Açısından Alınması Düşünülen Tedbirler”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Terör Sorununun Milli Güç Unsurları Açısından İncelenmesi ve Alınması Gereken Tedbirler Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 14-16 Mayıs 1997), İstanbul 1997, s. 149-159.

58- “Ahmet Cevdet Paşa ve Ma‘rûzâtı”, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyumu Bildirileri (9-11 Haziran 1995), Ankara 1997, s. 247-251, 253-254, 255, 257-259.

59- Tarih Çevirme Klavuzu, “Sunuş”, Ankara 1997, s. VII-VIII.

60- Egede Temel Sorun, Egemenliği Tartışmaları Adalar : “Sunuş”, Ankara 1998, s. VII-VIII.

61- “Anadolu İskânında Urfa ve Çevresi”, Türk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi şöleni Bildirileri (Şanlıurfa-3 Haziran 1999), Ankara 1999, s. 21-26.

62- Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl, 1491-1992, “Sunuş”, Ankara 1999, s. V-VI.

63- “Kıbrıs’ın Alınmasından Sonra Ada’ya Yapılan İskânlar ve Kıbrıs Türklerinin Menşei”, Rauf Denktaş’a Armağan, Ankara 2000, s. 208-219 (Doç.Dr. M. Âkif Erdoğdu ile beraber).

64- “Adana Tarihçesi”, Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana : Köprübaşı, haz. Erman Artun-M. Sabri Koz, Yapı Kredi Yayını, İstanbul 2000, s. 10-17.

65- “Osmanlı Döneminde Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Aşiretler”, Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri (Tarsus-2000), Ankara 2000, s. 137-144.

66- “Kolonizasyon ve Şenlendirme”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 4 (Ankara 1999), s. 581-586. Aynı yazı, Yeni Türkiye, Sayı 32 (Ankara 2000), s. 630-635.

67- “Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Balkanlar”, I. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri (Prizren 12-14 Aralık 1998), Ankara 2001, s. 29-37.

68- “Atatürk ve Tarih”, Hava Kuvvetleri Dergisi, Sayı 339 (Ekim 2001), s. 84-89.

69- “Realities Behind the Relacation”, The Armenians in the Late Ottoman Period, Edited by Türkkaya Ataöv, Ankara 2001, s. 109-142.

70- “Ermeni Meselesiyle İlgili Birkaç Rus Kaynağı”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, cilt II/37 (Ankara 2001), s. 735-741.

71- “Ermeni Tehciri”, Ermeni İddiaları ve Türkiye Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli 2001, s. 27-48.

72- “Osmanly Türkmen Döwletinde Hökümet we Jemgyyetçilik ulgamlarynyñ kåmilleşmegi we bu kåmilleşmåniñ Türki Halklarynyñ Dünyåsine Tåsiri”, Miras, Sayı 3, Aşkabad 2001.

Sayfalar: 1 2 3 4 5