yusuf-halacoglu

Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

10 Mayıs 1949

Şehir

Adana

Burç

Boğa boga

32367

kez görüntülendi

Yusuf Halaçoğlu Kimdir?

b) Makaleler :

1- “Midhat Paşa’nın Necid ve havalisi ile ilgili birkaç lâyihası”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 3 (İstanbul 1973), s. 149-176.

2- “Fırka-i İslâhiye ve Yapmış olduğu iskân”, Tarih Dergisi, Sayı 27 (İstanbul 1973), s. 1-20.

3- “Teselya Yenişehri ve Türk eserleri hakkında bir araştırma”, Güney-doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sayı 2-3 (İstanbul 1974), s. 89-100.

4- “Bombay şehbenderi Hüseyin Hasib’in 1876 tarihli bir mektubu”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 136-138 (Ankara 1974), s. 259-265.

5- “Batı Trakya Türk Basınından seçmeler”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 159 (Ankara 1976), s. 29-37.

6- “Şer‘iyye Sicilleri’nin Toplu Kataloğuna Doğru, Adana Şer‘iyye Sicilleri”, Tarih Dergisi, Sayı 30 (İstanbul 1976), s. 99-108.

7- “Greec Policy and the Ottoman State, 1885-1918”, Dış Politika (Foreign Policy) Dergisi, V/1-2 (Ankara 1977), s. 47-57 (Aynı makale “Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği siyaset (1885-1918)” adı altında Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 6 (İstanbul 1980), s. 14-25’de Türkçe olarak da yayınlanmıştır).

8- “Tapu-Tahrir Defterlerine göre XVI. Yüzyılın ilk yarısında Sis (=Kozan) Sancağı”, Tarih Dergisi, Sayı 32 (İstanbul 1979), s. 819-892+1041-1046.

9- XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun iskân siyâsetinde Derbendlerin yeri”, Millî Eğitim ve Kültür, Sayı 6 (Ankara 1980), s. 95-102.

10- “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı hakkında bazı mülâhazalar”, Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), Sayı II, İstanbul 1981, s. 123-132.

11- “Ahîlik ve Adana Esnaf Teşkilâtı”, Türk Kültürü ve Ahîlik, İstanbul 1986, s. 197-201.

12- “Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paşa”, Ahmed Cevdet Paşa Semineri Bildirileri, İstanbul 1986, s. 1-6.

13- “Ma‘rûzât ve Tezâkir’de Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat Erkânı”, Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara 1987, s. 25-29.

14- “Binbaşı İsmail Hakkı Bey’in Kaşgar’a dâir eseri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 13 (İstanbul 1987), s. 521-549.

15- “Hatay ve Yöresinde Türk Aşiretlerinin Yerleştirilmesi”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 296 (Ankara 1987), s. 11-14.

16- “XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Gaziantep ve Yöresindeki Türk Aşiretlerinin Yerleştirilmesi”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Erol Güngör’e Armağan, Ankara 1988, s. 109-112.

17- “Abbas Ağa”,Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1988, I, 20-21.

18- “Abdülkerîm-i Keşmîrî”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 252-253.

19- “Adana”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 349-353.

20- “Adıyaman”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 377-379.

21- “Adile Hatun”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 382.

22- “Ağrı”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 479-481.

23- “Tarih Boyunca Kozan”, Kozan Yıllığı, İstanbul 1988, s. 3-19.

24- “Osmanlı Devlet Teşkilâtı”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul 1989, s. 312-453.

25- “XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar’da Bazı Osmanlı Şehirleri”, Belleten, LIII/207-208 (Ankara 1989), s. 637-681.

26- “Ahmed el-Mücahid”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 109.

27- “Alâeddin Halacî”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 330.

28- “Turkish settlement in Rumelia (Bulgaria) in the 15 th and 16 th centuries : town and village population”, International Journal of Turkish Studies, vol 4/2 (İstanbul 1990), s. 23-40.

29- “Kuruluşundan Günümüze Bulgaristan’da Türk Nüfusu”, Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Bildiriler, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1989.

30- “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Bazı Anadolu Şehirlerinde Demografik Yapı”, Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara 1990, s. 215-222.

31- “Anadolu, Osmanlı Hakimiyetine geçişi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 116-117.

32- “Anadolu, Ulaşım ve Yol Sistemi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 127-128.

33- “Arapkir”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 328-329.

Sayfalar: 1 2 3 4 5