Unvan

Doç. Dr.

Doğum Tarihi

1975

Şehir

Karabük

Ülke

Türkiye

1921

kez görüntülendi

Levent Eraslan Kimdir?

1975 Karabük doğumlu olan Eraslan ilk orta ve lise tahsilini İstanbul’da lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Eğitim Sosyolojisi alanında doktora sahibi olan Levent Eraslan, sivil toplum ve eğitim STK’ları uzmanıdır. Kırıkkale Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesinde öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2012 yılında Doçentlik unvanın alan Eraslan’ın sivil toplum, STK’lar, eğitim alanında sivil toplum yapılanmaları, liderlik paradigmaları, sosyoloji öğretimi, öğretmen yetiştirme ve istihdamı konularında araştırma ve incelemeleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu çok sayıda akademik çalışması ve yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Bu çalışmalara yüzden fazla atıf alan Eraslan, eğitim bilimleri alanında bir çok derginin danışma kurulu üyeliği ve hakemliği yapmıştır.

ABD, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde çeşitli projeler bağlamında bulunan Eraslan, İngilizce bilmekte ve Yasemin Eraslan ile evlidir.

Dr. Eraslan’ın son dönemde yayımlanan seçilmiş eserleri şunlardır:

• Sivil Toplum ve Eğitim (ESTK) Ankara, Maya Akademi, 2011.

• Öğretmenim Mektubun Var.., (Derleme) Ankara, Maya Akademi, 2011.

• Sosyal Yapı ve Eğitim Analizi (Yahşihan İlçe Örneği), Ankara, Maya Akademi, 2010.

• Eğitim Bilimine Giriş (Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Seçim ve İstihdam Sürecinin Analizi (Durum Tespiti ve Çözüm Önerileri), (), Ankara, Maya Akademi, 2011.

• “Use Of New Approaches In Teaching Sociology (Application Of A Technique For Producing Idea)”, Educational Research and Reviews, 6(1), 2011.

• “Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Liderlik Öğretimi”, Milli Eğitim Dergisi, S.190, 2011.

• “İlköğretim Programlarında Girişimcilik Öğretimi, (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S.27, 2011.

• “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 2011.

• “Öğretim Programlarında Aile Eğitimi (Hayat Bilgisi Dersi Örneği)”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S.31, 2011.

• “Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Aile ve Toplum Dergisi S.24,2011.

• “Sosyolojik Metaforlar”, Akademik Bakış, Sayı: 27, 2011.

• “Eğitim Temalı Dergilerin Değerlendirilmesi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:194, 2011.

Sivil Toplum Konulu Akademik Çalışmalar:

• “Türkiye’de Eğitim Alanında Sivil Toplum Örgütlenmesi Bağlamında Eğitim STK’larının (ESTK) Yapısal Özellikleri Ve Bir Kategorileştirme Denemesi”, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi (Küresel Yoksulluk), Çanakkale, Türkiye, 19-21 Ekim 2007.

• Türkiye’de Sivil Toplum Sorunsalı ve Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerlendirilmesi: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Türk-Eğitim-Sen Örneği, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

• “Bireysel Silahsızlanma Eğitimi Bağlamında STK’ların Rolü ve Öneminin Değerlendirilmesi (Umut Vakfı Örneği)”, V. Uluslararası STK’lar Kongresi, (Küresel Barış) Çanakkale, Türkiye, 24–26 Ekim 2008.

• “Türkiye’de Son Dönem Sivil Toplumun Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi (Giresun Örneği)”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, 9-11 Ekim 2008.

• “Sosyal Girişimciliğin Eğitimsel Pratikleri (TOÇEV Örneği)”, VI.Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23-25 Ekim 2009.

• Türk Ocaklarından Halkevlerine (Cumhuriyet Rejiminin Kitlelere Benimsetilmesindeki Yerleriyle İlgili Bir Değerlendirme)” Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü; Atatürk Dönemi (1920-1938)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, Cilt 1, s.78-81, 2009.

• Kırıkkale İli Sivil Toplum Geliştirme Projesi, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi Destekli, Kırıkkale, 2008-2010.

• “Türk Dünyası Sivil Toplum Birliği Üzerine Düşünceler”, 21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Lefke, KKTC, (Baş Editör) 2-5-Aralık 2010.

• “Türkiye’de Eğitim Dernekleri ve Sorun Alanlarının Değerlendirilmesi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10(1), 2011.

• Bireysel Sosyal Sorumluk Ölçeğinin (BSS) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Aile ve Toplum Dergisi, 24.Sayı, 2011.

• Öğretmen Örgütleri, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Ansiklopedisi

(1960-1980)”, (ed: Osman Horata (ve diğ.), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara (Devam eden çalışma).

• Sivil Toplum ve STK Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Devam eden çalışma).

• Son Dönem Öğretmen Sendikacılığının Analizi (2000-2011) (Devam eden çalışma).

• Eğitim Derneklerinin Kuruluş Amaçları Açısından İncelenmesi (Devam eden çalışma).

Yönetilen Sivil Toplum ve STK Konulu Tezler;

• Eğitim Amaçlı Derneklerin İşlevselliğinin Değerlendirilmesi (Kırıkkale ve Çorum Örnekleri), Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD, 2011 (Biten çalışma)

• Son Dönem Eğitim Sendikalarının Değerlendirilmesi (Devam eden çalışma).

• Eğitim Vakıflarının Yapı, Amaç, İşleyiş ve Politikaları Bağlamında İncelenmesi (Devam eden çalışma).