Hafız-Post

Doğum Tarihi

1630

Ölüm Tarihi

1694

2047

kez görüntülendi

Hafız Post Kimdir?

Asıl adı Mehmed olan Hâfız Post İstanbul’da doğdu. “Post” lâkabı kendisine, vücudunun baştan ayağa kadar gür ve sık kıllarla örtülü olmasından dolayı verilmişti.

Sultan IV. Mehmed döneminin bu büyük ustası klâsik Türk mûsikîsinin en dikkate değer simalarındandı. Saray’da yapılan fasıllara sazı ve sesi ile katılmış, bütün çağdaşları gibi Selim Giray Han’dan yardım ve ilgi görmüş, bu sanat sever devlet adamının tertip ettiği edebiyat ve mûsikî toplantılarına katılarak sanatkâr kişiliğinin gelişmesini sağlamıştı. Gençliğinde resmi görev almamış, son zamanlarına Divan hocaları zümresine katılmış, daha sonra Bîrun Kâğıt Eminliği’ne getirilmişti.

Hafız Post 1694 yılında vefat ederek Karacaahmed Mezarlığı’nda, Divan şairi Nabi’nin mezarının yanı başında toprağa verildi. Ölümüne o dönem şairlerinden Fennî,

“Çergehte eyleyüb âhır karar/ Postu şîr-i ecel çâk eyledi”

Itrî ise,

“Dedi Itrî Hâfız’a mevâ ola ya Rab cinan” demişlerdir.

Hafız Post, Türk güzel sanatlarının önemli bir kolu olan Hat sanatına da merak etmiş, çağının değerli hattatı Tophaneli Mehmed Efendi’den Taliyk, Sülüs, Nesih türü yazı meşk ederek “icâzet” almıştı. Günümüze her ne kadar şiirlerinden çok küçük bir kısmı gelebilse de dönemin önemli şairlerinden olduğu da belirtilir.

Nâili’nin edebî çevresinde yetişen sanatkâr, bu bilgilerin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrendi. O da hocası gibi Halvetiyye tarikatına mensuptu. Çağdaşı olan bazı şairler gibi, halk şiirinden kaynaklanan bir ilhamlâ âşıkhane şiirler de söylemiştir.

Mûsikîye genç yaşında başlayarak kabiliyet ve yeteneği mûsikî, şiir , hattatlık gibi muhtelif güzel sanat alanlarında kendini gösteren Hâfız Post’un asırlar arasından süzülüp gelen şöhretini, onun mûsikîşinaslığı, bestekârlığı temin etmiştir.

Kasımpaşa’lı Osman Efendi’den sadece mûsikî dersi almakla kalmadı;hocasının engin kültüründen her yönü ile yararlandı. Tanburî ve hanendeydi.

Hafız Post Türk Musikisinde yenilikler de yapmıştır. Güfte seçiciliğinde titizlik gösterirdi.

Hafız Post’tan günümüze Tevşih, Durak, Beste, Ağır Semaî, Yürük Semaî olmak üzere on eser ulaşabilmiştir.

Hâfız Post’un Divan, Tasavvuf, Âşık ve Halk edebiyatının her tür şiir şekline beste yapmıştır. Dinî eserlerine Halvetî şairlerinin , özellikle Niyazî Mısrînin şiirlerini seçmiştir. Yaşadığı çağda ve daha sonraki yüzyıllarda ünü yalnız Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalmamış, bütün İslâm ülkelerine yayılmıştır.