Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1960

Şehir

Burdur

Ülke

Türkiye

1696

kez görüntülendi

Azmi Özcan Kimdir?

1960 Burdur Doğumlu.

ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: Ankara Üniversitesi 1983
Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi
Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS
Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997
Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002

İŞ DENEYİMİ
1990 – 1996, İSAM Araştırmacı
1996 – 1999, İSAM Başkanlığı
1991 – 1992, Boğaziçi Ünv
1994 – 1996 Marmara Ünv
1997 – 1999 Fatih Üniversitesi
2000 – … Sakarya Ünv.

YABANCI DİL BİLGİSİ:
İngilizce, Arapça, Urduca

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI:
Osmanlı Hindistan ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, 19-20 yüzyıl İslam Dünyası ve Fikir Hareketleri, Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri

Uluslararası Makale
1 “The Turks in Urdu Literature in the Age of Pan-Islamism”, Journal of Pakistan Historical Society, vol. XL. 1992
2 “The Press and The Anglo-Ottoman Relations (1876-1908)”, Middle Eastern Studies, vol. XIX. Ocak 1993.
3 “Jamaladdin Afgani’s Honorable Confinement in İstanbul”, Osmanlı Araştırmaları, c.XV. 1995
4 “İngiltere’de Hilafet Tartışmaları (1873-1909)”, Turkish Journal of Islamic Studies , II, 1998,49-71.
5 “Osmanlı Devletinin Son Döneminde Araplara Arasında Hilafete Karşı Gelişmeler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Haziran 2005
Uluslararası Bildiri
1 “The Shift From Ottomanism to Pan-Islamism in the Ottoman Empire and the Western Attitude”, II. Abdulhamid ve Dönemi hakkında Colloquim’e sunulan Tebliğ. Bod-Hamburg-Almanya 1993
2 “The Issue of An Arab Caliphate in Britain”, Paper presented to the International Symposium on the Brismes, Manchester-İngiltere 1994 (yay.1995)
3 The Ottomans and Baburids”, İSAV, Paper presented to the International Symposium entitled “XV.-XVI. Sırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 11-12 Kasım 1996
4 The Millet System in the Ottoman Empire”, Paper presented to the International Symposium on the Minorities in the Middle-East, Osaka, Japan 1998
5 Tanzimat ve Din Hürriyeti, Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti”, Paper presented to the International Symposium, İstanbul 27-28 Kasım 1999.
6 Islam As a Medium of Political Opposition; Tanzimats Legacy, International Conference on Ottoman Intellectual Heritage”. Swedish Research Centre, İstanbul, 14-14 Şubat 2001
7 Egypt in the Caliphal Policy of Sultan Abdulhamid II.”, Paper Presented to the Colloque International, Les Ottomans et le monde Mediterraneen, Rabat 18-20 Avril 2002, Morocco.
8 “The Prospect of Muslim World in the 21 st Century”, International Conference on Enlightened Moderation , 23-25 June 2004, Islamabad PAKISTAN
9 “Indo-Turkish Relations in Historical Perspective-Turkish Image in India”, Joint Conference on Indo-Turkish Relations , 13-13 February 2005, N. Delhi, INDIA
10 “Ottoman Factor in the Legitimation of British Rule in India”, International Conference on Legitimacy of Power in Asia , 23-25 April 2005, SINGAPUR

Ulusal Makale
1 1880’de İstanbul’da Çıkarılan bir Gazete ve İngiltere’nin Kopardığı Fırtına, Peyk-i İslam, Tarih ve Toplum, Mart 1992
2 Özbekler Tekkesi Postnişini Buharalı Şeyh Süleyman Efendi bir ‘Double Agent’ mi idi?, Tarih ve Toplum, Nisan 1992
3 Birinci Dünya Savaşı Sırasında İngilizlere Karşı Bir Hind-Osmanlı Planı, İpek Mektup Komplosu, Tarih ve Toplum, Temmuz 1992
4 İngiliz Yönetimi Altındaki Hindistan’da Daru’l-İslam-Daru’l-Harb Tartışmaları, Yeni Toplum, Mayıs-Haziran 1992
5 Sultan II. Abdulhamid ve Dönemi Üzerine Tezler, İzlenim, Eylül 1993
6 Toynbee’nin Gözünde Türkler, İzlenim, Kasım 1993
7 Osmanlı Devleti Üzerine Planlar, Ocak 1994
8 1857 Büyük Hind Ayaklanması ve Osmanlı Devleti, İÜEF İslam Tetkikleri Cemiyeti Dergisi, c.IX. 1995
9 Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik, Church Missionary Society İstanbul’da, İstanbul Araştırmaları Dergisi, c. I. Bahar 1997
10 J. Louis Sabuncu’nun İstanbul Yılları, İstanbul Araştırmaları dergisi, V, 1998.117-127
11 Osmanlı Devletini Paylaşım Planları, İslami Araştırmalar , Ankara 2000 sy II
12 “Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlılar ve Hindistan Müslümanları”, Türkler XIII , Ankara 2002
13 “The Ottomans and the Baburids”, The Turks II , Ankara 2002
14 “The Ottomans and Muslims of India During the Reign of Sultan Abdülhamid II” The Turks IV , Ankara 2002
15 “II. Abdülhamid Döneminde Afganistan ile İlişkiler ve İngiltere”, Bütün Yönleri ile Afganistan , İstanbul 2002, 84-101
16 “Osmanlı ve Bâbürlü Devleti Arasındaki İlişkiler”, Türkler VIII , Ankara 2002
17 “Hindistan’da İngiliz Hakimiyeti ve Ulemanın Tavrı”, Divan, yıl: 9 sayı: 17, 2005, II
18 “Hindistan’da İslam Modernizmi ve Seyyid Ahmed Han”, İslamiyat, Nisan 2005

Ulusal Bildiri
1 Sultan II. Abdulhamid ve Hindistan Müslümanları, İÜEF, II. Abdulhamid Devri Seminerine Teblig, Mayıs 1992. (yay. 1994)
2 Sultan II. Abdulhamid’in ‘Pan-İslam’ Siyasetine Cevdet Paşa’nın Tesiri, TDV Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumuna Sunulan tebliğ 10-11 Haziran 1995. (yay. 1997 )
3 XIX. Yüzyılda Batı’da Osmanlı (Devleti) İmajı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. Yıldönümü için düzenlenen uluslararası toplantıda okunan tebliğ (7-10 . Nisan.1999)
4 “Türkiye’de Yakınçağ Tarihi Araştırmalarına Dair Gözlemler” (İSAM, İlmi Sempozyum), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları ” İstanbul, 24-25 Şubat 2001′ sunulan Tebliğ).

Kitap ve Kitap Bölümleri
1 Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, (1877-1914) İstanbul 1992), İlaveli ikinci baskı (1877-1924), İstanbul 1997
2 Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti (Editörlük) İstanbul 2000
3 Indian Muslims, the Ottomans and Britain 1877-1924, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1997

Ansiklopedi Maddeleri (TDV İslam Ansiklopedisi)
1-Bereni, 2-Cagir, 3-Darul-Ulum, 4- Ebul Kelam Azad, 5- Encümen-i Huddam-ı Kabe, 6-Bengal, 7-Eyüp Sabri Paşa, 8- Fransa, 9-Frang-ı Mahal,10- Hilafet, 11-el Hilal, 12- Hindistan Hicret hareketi, 13- Hindistan 14- İngiltere 15- İngiliz Osmanlı İlişkileri 16- İslam’ın Doğuşu ve Yayılışı,17-Modern Dönem Fikri Hareketler 18- İslamcılık 19- İttihad-ı İslam 20- İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. 21-Kandehar, 22-Kanpur, 23-Liyakat Ali Han, 24-Leknev. 25-Keramet Ali 26- Mahmud Celaleddin Paşa 27-Malabar 28-Masonluk 29. Meşveret Gazetesi 30. Meysur 31- Milliyetçilik 32 Mir Sultan Galiev 33. Mirza Muhammed Ali 34. Mevlana Muhammed Ali Lahori 35, Mevlana Yusufi, 36. Multan, 37. Muhammedabad, 38. Muradabad, 39. Mürşidabad, 40. Müttaki el-Hindi,
Mecelletü’l-İslamiye Ansiklopedisi (Tunus),
1. Evliya Çelebi, 2. Ahmet Resmi Efendi, 3. Babür, 4. Katip Çelebi
“Ottoman empire and the west, ENCYCLOPAEDIA OF WESTERN COLONIALISM (USA)

Çalışmaları Hakkında Değerlendirmeler
Book Reviews
-N. Göyünç, Journal of Ottoman Studies , 18 (1998),285288
-Ş. Hanioğlu, International Journal of Middle East Studies , 31 (1999), 145-147
-H. Fattah, Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies , 1/1,(1999)230-231.
-Al-Alam (1998), 639.
-D. Hall, Middle East Quarterly , June 1999, 87.
-P. Batur. V. Lippe, Mesa Bulletin , 33 (1999), 116-117.
-E. J. Zürcher, British Journal of Middle Eastern Studies , 27/2 (2000), 201-207.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT
İslam Ansiklopedisi İlim Heyeti