Unvan

Prof. Dr.

Doğum Tarihi

1946

Ölüm Tarihi

8 Şubat 2008

Şehir

Bartın

Ülke

Türkiye

1975

kez görüntülendi

Ali İhsan Gencer Kimdir?

1946 Bartın’da doğan Gencer, ilk-orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde yaptıktan sonra 1965’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydoldu.

1969 yılında buradan mezun olduktan sonra 1970 yılında mezun olduğu Sonçağ Tarihi kürsüsüne asistan olarak atandı. 1976’da “Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin Kuruluşu” konulu teziyle Doktor ünvanını aldı. 1981 senesinde üniversite tarafından Fransa’ya gönderildi. 1982 yılında Yardımcı Doçent olarak öğretim üyesi oldu. 1985’de Doçentliğe yükseltildi. 1990’da Milli Güvenlik Akademisine kabul edildi. 1991’de Profesör oldu.

Muhtelif konularda yazdığı ilmi makaleler yanında denizcilik tarihimiz ile ilgili yazıları dikkati çekti. Çeşitli tarihlerde yapılan milli ve millitlerarası tarih araştırma kongrelerine iştirak ederek, daha ziyade Türk Denizcilik Tarihi üzerine tebliğler sunmuştur.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve Tarih Bölümü Başkanlığı yaptı. Ayrıca Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Harp Akademilerinde görev aldı. Societe Asiatique (Paris), Türk Tıp Tarihi Kurumu (İstanbul) ve Atatürk Araştırma Merkezi (Ankara) gibi ilmi cemiyetlerin üyesiydi.

Siroz tedavisi görmekte olan Prof. Dr. Ali İhsan Gencer 8 Şubat 2008 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Çalışma Alanları
Prof. Dr. Ali İhsan GENCER özellikle Türk Denizcilik Tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Doktora tezi olan “Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezaretinin Kuruluşu”, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde Osmanlı bahriye teşkilatında meydana gelen değişiklikleri, ülkemize getirtilen yabancı uzmanların bahriyemizin modernleşmesinde rolleri, yabancı ülkelerle ve özellikle Amerika Birleşik Devletleriyle bu hususta yapılan anlaşma ve işbirliği gibi noktalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, (İstanbul 1986) adlı kitap da bu saha ile ilgili makalelerden meydana gelmektedir.

Özellikle XIX. yüzyıl siyasî tarih üzerinde çalışan Prof. Dr. Ali İhsan GENCER, Ermeni meselesi, Türk- Yunan İlişkileri ve Ege Adaları sorunu gibi bir çok, stratejik öneme haiz konu üzerinde master ve doktora çalışmaları yaptırmıştır. Bunun yanında Prof. GENCER Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi alanında da bir çok master ve doktora tezinin danışmanlığını yapmıştır.

Yayınlar

Kitap
Bahriye’de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezâretinin Kuruluşu (1789-1867), İstanbul 1985.
Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, İstanbul 1986.
Türk İnkılâp Tarihi, İstanbul 2003 (9.Baskı), (Dr. Sabahattin ÖZEL ile beraber)
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlk Meclis Zabıtları, İstanbul 2004 (Dr. A. ARSLAN ile beraber).

Makale
“Özel Bahriye Mektepleri Hakkında Bir Genelge (1851)”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Enstitüsü Dergisi, 7-8 , İstanbul, 1977
“İlk Osmanlı Anayasasında Türkçe’nin Resmi Dil Olarak Kabulü Meselesi”, Ankara 1978, Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kanun-ı Esasinin 100. yılı Armağanı.
“İstanbul Tersanesinde Açılan İlk Tıp Mektebi”, İstanbul 1978, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, XXXI., İstanbul, 1978,s.301-316
“Sakız Adasında Açılan Özel Bahriye Mektebi”, İ.Ü. Edebyat Fakültesi, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi,8-9(1979-1980), Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1980, s.103-116
“Harb Gemilerine Papaz Tayini Meselesi”, Doğumunu 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi , Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1981, s.351-366
“Marine à vapeur et charbon turc du XIXe siécle” Revue De L’Occıdent Muslman Et De La Mediterranée, Les Ottomans en Méditerranée, 39, 1985, s.107-112
“İhtilâlci Ermeniler’in Talimatnâmesi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Hatıra Sayısı),13, (1983-1987) , İstanbul, 1987,s.577-606
“Armenian Revolutionaries Regulations of “The Country Revolutionary Organization”, The Eastern Question: Imperialism and The Armenian Community, Institute For The Study Of Turkish Culture, 74, Ankara, 1987, s.39-67
“1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Rumeli Cephesi Vesikaları( Temmuz 1877)(63 sayfa belge ile birlikte)”, Türk Tarih Kurumu Belgeler, XV\19, Ankara, 1993, s.205-244.(Nedim İpek ile birlikte)
“Osmanlı Türklerinde Denizcilik”, Osmanlı, VI, Ankara, 1999, s. 569-589,
“XIX. Yüzyılda Osmanlı Donanması ve Bahriye Nezareti”, Türk Denizcilik Tarihi, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Ankara, 2002, s.223-238
“Baykan Sezer’i Anarken”,Sosyoloji Yıllığı,Kitap-11, Baykan Sezer’e Armağan-Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, İstanbul,2004
“Doğu-Batı Çatışması Ekseninde Anadolu’da Türk Denizciliğinin Başlaması”, Sosyoloji Yıllığı, Kitap-12, (Semavi İyice’ye Saygı), Tarihte Doğu-Batı Çatışması, İstanbul, 2005, s.343-350.

Bildiri

“XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Denizciliği ve Amerika”, İstanbul 1977, İ.Ü. İktisat Fakültesi Fındıkoğlu Armağanı.
“Redhouse’nin Türkçe Lügati Hakkında Mektubu”, II. Milli Türkoloji Kongresi. (İstanbul 1979
“Türkiye Ticaretiyle İlgili Manchester’da Yapılan Bir Toplantı”, İstanbul 24-29 Eylül 1979), III. Milli Türkoloji Kongresi.
“Osmanlılar’da Marş-ı Millinin Kabulü”, IV. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 20-25 Eylül 1982
“Bitlis’de Ele geçirilen Ermeni İhtilalcilerinin Kaza İhtilal Teşkilatı Talimatnamesi”, V. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 26-30 Eylül 1983
“Bahriye Meclisinin Kuruluşu ve Önemi”, Birinci Askeri Tarih Semineri (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı), Ankara 24-27 Mayıs, 1983
“Nezaret Meclisleri’nin Osmanlı Diplomatikası’ndaki Yeri ve Önemi”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri ( 30-2 Mayıs 1986), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1988, s.141-144
“Ermeni Sorununda Dış Etkenlerin Rolü”,T.C. İ.Ü. Rektörlüğü Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001, İstanbul, 2001,s.67-77
“Sözde Ermeni Soykırımı ve Türkiye ” Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, 24 Nisan 2003.
“Çanakkale Savaşları ve Bu Savaşların Milli Mücadeleye Etkileri” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 13-18 Mart 2003.
“Osmanlı Bahriyesinde Görevli Hıristiyan ve Ecnebi Memurlar (1848-1894)” Comite International D’Etudes Pre- czç Ottoman Et Ottomanes (CİEPO) Polonya-Varşova 14-19 Haziran 2004.

Ansiklopedi

“Bahriye”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(DİA),IV, İstanbul, 1991, s.501-509
“Bahriye Nezareti”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(DİA),IV,İstanbul, 1991,s.511-512
“Berlin Antlaşması”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(DİA),V,İstanbul, 1992, s.516-517
“Hüseyin Avni Paşa” Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi(DİA),XVIII,İstanbul, 1998, s.526-527

Kitap Tanıtma:

Dr. Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı İngiliz Anlaşması (Adanın İngiltere’ye devri), İstanbul,1978. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi. X-XI, İstanbul 1981.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

Sabahattin ÖZEL, Kocaeli ve Sakarya İllerinde Milli Mücadele (1918-1922), İstanbul 1986. Bu çalışma İstanbul’da 1987’de basılmıştır.
Gülden SARIYILDIZ, Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1835-1876), İstanbul 1986 (Bu çalışmanın geniş bir özeti Belleten sayı: 222, Ankara 1994, s. 329-376’da yayınlanmıştır).
Ahmet ALMUTTAŞ, Milli Mücadele Döneminde Afyon ve Havalisi (1919-1922), İstanbul 1990.
Fatma ERTEN, Vak’a-i Hayret-Nüma, Belgradî Raşid Paşa, İstanbul 1991.
Ahmet ALTINKAYA, Milli Mücadelede Uşak ve Havalisi (1919-1922), İstanbul 1993.
Rahmi ŞAVLI, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye’ye Yansıması, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1993.
Cahide ZENGİN, Harf İnkılabının İstanbul Basınındaki Yansımaları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1993.
Şebnem AVCI, İzmir Suikastı ve Türk Basını, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1994.
Jongil KİM, İlk Osmanlı Parlamentosunun Yapısı ve Faaliyetleri, İstanbul 1994.
Ali Fuat ÖRENÇ, Yakın Dönem Tarihimizde Sisam Adası (1821-1923), İstanbul 1995.
Sabri C. SANNAV, Yakın Dönem Tarihimizde Sakız Adası (1821-1923), İstanbul 1995.
Antonis PAVLİDİS, Yunan Kaynaklarına Göre Mübadele Meselesi (1918-1930), İstanbul 1997.
1Ş. Şebnem DURAN, Nutuk’ta Mustafa Kemal Paşa’ya Karşı Çıkanlar ve Mustafa Kemal’in Onlara Cevabı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1998.
F. Vildan ÖZTÜRK, Türk Kamuoyunda Kadın ve Kadın Hakları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1999.
Rezzan ÜNALP, Türk Basınında Sadabad Paktı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1999.
Gürbüz YAVUZ, Hareket Ordusunun Gelişinin İstanbul Basınındaki Yankıları, İstanbul 2000.
Seydi Vakkas TOPRAK, Birinci Meşrutiyet’in İlânı Meselesi, İstanbul 2001.
Mehmet AKÇİMEN, Mustafa Kemal Paşa ve İskenderun Sancağı, İstanbul 2001.
Seher Dilber KURÇEREN, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının Türk Basınına Yansıması, İstanbul 2001.
Betül Batır, Osmanlı Devleti’nin Uluslar arası Barış konferansına Resmen Katılması Sorunu- Parlamenterler arası Birlik-, İstanbul 2002.
Elif Erden, Yakıdönem Tarihimizde Taşoz Adası, İstanbul 2004.

Doktora Tezleri

Sabahattin ÖZEL, Milli Mücadelede Trabzon, İstanbul 1998. (Bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara 1991’de basılmıştır).
Gülden SARIYILDIZ, Hicaz Karantina Teşkilâtı (1865-1914), İstanbul 1989. (Bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara 1996’da basılmıştır).(Ayrıca izin alınarak Arapça’ya çevrilmiş ve Riyad 1999’da basılmıştır).
Zekai GÜNER, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kuruluşu ve Faaliyetleri, (Bu çalışma Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurulu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Ankara 1998’de basılmıştır).
M. Metin HÜLAGU,Gazi Osman Nuri Paşa (1833-1900, Askeri ve Siyasi Hayatı), İstanbul 1992. (Bu çalışma İstanbul 1995’de basılmıştır).
Orhan HÜLAGU, Milli Mücadele Döneminde Bursa ve Havalisi (1918-1922), İstanbul 1994. (Bu çalışma İstanbul 1998’de basılmıştır).
Kemal ÇELİK, Milli Mücadele Döneminde Adana ve Havalisi (1918-1922), İstanbul 1995. (Bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara 2000’de basılmıştır).
Faruk YILMAZ, Hukukî-İktisadî-Malî Yönleriyle Osmanlı Borçlarının (Duyun-u Umûmiye-i Osmaniye’nin) Tasfiyesi Meselesi, İstanbul 1995. (Bu çalışma İstanbul 1997’de Basılmıştır).
Murat CEBECİOĞLU, Mirliva Hasan Muhiddin Paşa’nın Özel Defteri (Yemen, Irak ve Gilan Olayları) 1905-1912, İstanbul 1996.
Fatma ÜREKLİ, Sanayi-i Nefise Mektebinin Kuruluşu ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri, İstanbul 1997.
A.H. Erol ÖZBİLGEN, Müşir Süleyman Hüsnü Paşa (1838-1892) Askeri ve Siyasi Hayatı, Kişiliği, Eserleri, İstanbul 1997.
Ali Fuat ÖRENÇ, Yakın Dönem Tarihimizde Rodos Adası, İstanbul 2001.
Cahide ZENGİN, Türkiye ve Yunanistan Devletleri Arasında Mübadele Meselesi ve Kamu Oyu (1918-1930), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1998.
Recep KARACAKAYA, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1999.
Salih TUNÇ, İşgal Döneminde İstanbul Basını, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1999.
Jongil KİM, Türkiye ve Güney Kore Devrimlerinde Atatürk ve Park-Cong-Hi’nin Önderlikleri Hakkında Mukayeseli Bir Çalışma, İstanbul 1999.
Tevfik Temelkuran, Gazavat-ı Cezayirli Gazi Hasan Paşa( Tahlil ve Tenkitli Metin), İstanbul, 2000
Fatma Gül Demirel, Adliye Nezaretinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1876-1914), İstanbul 2003.
Sabri Can Sannav, Yakındönem Tarihimizde Limni Adası, İstanbul 2004.
Adem Ölmez, Gazi Ethem Paşanın Askeri ve Siyasi Hayatı (1844-1909), İstanbul 2004.